Werkgroep Cardiologische centra Nederland

Werkgroep Audit en Kwaliteit (WAK)

De WCN heeft de ambitie om zich meer te gaan profileren als wetenschappelijke organisatie. Naast de 'core business' (het uitvoeren van 'commerciële trials') wil men ook van binnen uit wetenschappelijk onderzoek gaan initiëren. Om dit mogelijk te maken, is het opstellen van kwaliteitseisen en richtlijnen noodzakelijk.

Bovenstaande tezamen met de toegenomen en verscherpte wet- en regelgeving rondom de uitvoering van patiëntgebonden onderzoek stellen hoge, steeds hogere, eisen aan kwaliteit van de WCN-centra.

De WAK, Werkgroep Audit & Kwaliteit, is dan ook in het leven geroepen om WCN-guidelines (richtlijnen voor procedures en processen) toepasbaar voor alle WCN-centra op te stellen. Hierin zal worden beschreven aan welke wettelijke en eigen kwaliteitseisen zou moeten worden voldaan en hoe alle werkprocessen zijn georganiseerd die te maken hebben met het uitvoeren van klinisch onderzoek. In de toekomst zouden aan de hand van deze richtlijnen bijvoorbeeld interne audits door de WCN bij haar leden kunnen worden afgelegd.

Enerzijds zullen deze richtlijnen dus moeten waarborgen dat er wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving, zoals de WMO en ICH/GCP. Anderzijds zijn de richtlijnen bedoeld om aan te geven waar de WCN voor staat: welk kwaliteitsniveau wordt gegarandeerd. Input van “de werkvloer” (researchmedewerkers die dagelijks betrokken zijn bij en ervaring hebben in het uitvoeren van klinisch onderzoek) is hierbij essentieel. Er is dan ook gekozen voor een gemêleerde samenstelling (cardiologen, researchartsen en researchprofessionals) van de werkgroep, waarbij vooral de laatstgenoemden een belangrijke rol zullen spelen.

SOP Kwaliteitshandboek

Voorzitter
Erik Badings, research arts Deventer ziekenhuis

Leden

 • Lucy Kuipers, research verpleegkundige ZGT
 • Metske van der Wal, Hoofd Research en Registratie Cardiologie, Medisch Centrum Leeuwarden
  Metske van der Wal, Lucy Kuipers, Erik Badings (WCN-congres, november 2018)

Commissie Indeling Centra (CIC)

De Commissie Indeling Centra bestaat uit drie WCN-onderzoekers (cardiologen). Voor een nieuwe klinische studie maakt de CIC een selectie van studiecentra uit de lijst van alle WCN-centra. Alvorens een definitieve selectie te maken bekijkt de CIC de haalbaarheid en het track record van elk studiecentrum. De selectie wordt voorgelegd aan het WCN-bestuur als een (sterke) aanbeveling.

Manier van werken
Onderzoek naar de haalbaarheid van een bepaald klinisch project wordt uitgevoerd onder alle WCN-leden. Twee vragen worden via e-mail voorgelegd:

 1. Bent u geïnteresseerd?
 2. Hoeveel patiënten in één jaar?

De antwoorden worden verzameld op het WCN kantoor. Als de WCN beslist om deel te nemen aan het project, maakt de Commissie Indeling Centra een selectie van de deelnemende centra op basis van track records en andere historische gegevens. De focus ligt op zowel kwantiteit als kwaliteit.

Selectiecriteria zijn:

 • Ervaring met het onderwerp.
 • Kwaliteit van de researchafdeling.
 • Het bestaan van andere studies in dezelfde patiëntenpopulatie.

Ook wordt rekening gehouden met voorkeuren van de organisatie en / of de sponsor.

Voorzitter
Dr. G.L. Bartels, Martini Ziekenhuis, Groningen

Leden

 • Dr. I.C.D. Westendorp, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
 • Dr. W.R.M. Hermans, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, loc. Zuid, Tilburg
  Walter Hermans, Iris van Westendorp, Louis Bartels (WCN-congres, november 2018)

Werkgroep Patiënteninformatie en Werklijsten (WPW)

Implementatie centrale ontwikkeling van werklijsten en werkdocumenten

In 2008 is een aantal werkgroepen binnen de WCN actief geworden, waaronder de werkgroep die zich bezighoudt met opzetten van een uniform en centraal systeem voor werkinstructies voor WCN-studies en de daarbij behorende werkdocumenten. De WPW heeft een format opgezet dat de basis en huisstijl vormt voor werkinstructies voor verschillende trials. Per studie maken twee research professionals op basis van dit format studiespecifieke instructies conform het protocol. Vanuit de WPW wordt er dan samengewerkt met een research professional uit de kliniek die ook de studiedirecteur levert. Na plaatsing op de website kunnen de werklijsten door de deelnemende sites worden overgenomen en desgewenst worden aangepast aan de locale situatie en gebruiken.

Doel van de WPW is dat op deze wijze een huisstijl wordt ontwikkeld voor de WCN en via de WCN-website documenten tijdig tot ieders beschikking staan en zo een basiskwaliteit voor datavergaring bieden en dubbel werk in het land voorkomen.

Voorzitter

Linnea Oldenhof-Janssen, Medisch Spectrum Twente, Enschede

Leden

Congrescommissie

Het traditionele, jaarlijkse congres omvat een tweedaags programma van wetenschappelijke presentaties door gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland. In een breed en gevarieerd programma komen actuele onderwerpen op het gebied van onder andere coronaire hartziekten, hartfalen, hartritmestoornissen, vetstofwisselingsstoornissen, diabetes mellitus en cardiovasculaire beeldvorming aan bod. Het centrale thema vormt klinisch wetenschappelijk onderzoek naar preventie, onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten. De vereniging WCN levert al vele jaren aanzienlijke en alom gewaardeerde bijdragen aan cardiovasculaire studies, vooral naar nieuwe geneesmiddelen, zorgmodellen, en zogenaamde “devices”, zoals pacemakers. Het congres vormt een inspirerend podium om de resultaten, interpretaties en implicaties voor de praktijk met elkaar te delen.

Naast voordrachten is er ruime gelegenheid voor debat, research-exchange meetings en netwerkcontacten. Tevens is er een informele avond die volop kansen biedt voor een gezellig en nuttig samenzijn.

De doelgroep is: cardiologen (i.o.), internisten/vasculair geneeskundigen, jonge onderzoekers en researchprofessionals.

Het congres is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen en wordt logistiek georganiseerd door MEDCON International. De innovatieve industrie maakt het samen met de Vereniging WCN financieel mogelijk. Nauwlettend wordt vóóraf en tijdens het congres rekening gehouden met de geldende CGR-richtlijnen over promotie en gunstbetoon.

Voorzitter
Drs. Henk Swart

Leden

Commissie Educatie en Training (CET)

De WCN heeft de Commissie Educatie en Training (CET) in het leven geroepen om de kwaliteit van de research professionals en researchverpleegkundigen te waarborgen. De CET stelt elk jaar een cursusprogramma op. Het programma is zo divers en breed mogelijk om zowel beginnende als ervaren professionals / verpleegkundigen de kans te geven hun kennis te vergroten. Cursussen en trainingen vinden plaats op het WCN-kantoor in Utrecht.

Leden

 • Susanne Buvelot, Hoofd Research Cardiologie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen
 • Ing. Debby Zweers, Clinical Research Coördinator, Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem
 • Metske van der Wal, Hoofd Research en Registratie Cardiologie, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Peter Meijlis, Research Verpleegkundige, Antonius Ziekenhuis / D & A Research te Sneek
 • Ondersteuning door: Natasja Hablous, Office Manager WCN

  Peter Meijlis, Metske van der Wal, Metske van der Wal, Susanne Buvelot, Debby Zweers (WCN-congres, november 2018)

CTcue

De CTcue werkgroep bestaat uit ervaren CTcue gebruikers en is opgericht vanuit de behoefte om op een gecentraliseerde wijze een CTcue query te bouwen en te delen onder de WCN leden.

De werkgroep ontwerpt, bouwt en controleert studie specifieke queries alvorens die via de WCN website beschikbaar te stellen. Er worden queries gebouwd voor zowel de feasibility als de inclusiefase, mits de studieopzet past bij het gebruik van CTcue. Tijdens de feasibility fase wordt door de werkgroep de query zo snel mogelijk gebouwd op basis van de beschikbare informatie om het feasbilityproces te ondersteunen. De noodzaak voor een CTcue query ten tijde van de feasibility zal per studie worden bekeken.

De werkgroep zal zorgen voor een studie specifieke CTcue query voordat WCN centra starten met inclusie. Queries dienen altijd door gebruikers nagekeken en eventueel aangepast te worden om optimale zoekresulaten te garanderen. Voor CTcue gerelateerde vragen kunt u altijd contact opnemen met de werkgroep.

Voorzitter
Ing. Debby Zweers, Research Professional, Spaarne Gasthuis

Leden

Voor CTcue scholingsopties verwijzen wij u naar de WCN scholingssectie van de website

 

Ingrid Groenenberg, Debby Zweers, Aaf Kuijper, Agaath de Vos, Erik Badings, Jacky Kooistra, Iris Drost (Esther ontbreekt op deze foto)