Werkgroep Cardiologische centra Nederland

Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch)

- WCN Research Award 2013 -

WCN Contact

drs. J. Polad

Visiting address

Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  Den Bosch
073 - 553 24 03

Mailing address

Postbus 90153
5223 GZ  Den Bosch


Department

Number of cardiologists
14
Number of research professionals
2
Beds department of cardiology
40
Beds CCU
8