Werkgroep Cardiologische centra Nederland

Reinier de Graaf Gasthuis (Delft)

- WCN Research Award 2008 -

WCN Contact

dr. E. Ronner

Visiting address

Reinier de Graafweg 5
2625 AD  Delft
015- 260 30 60 (31 66)

Mailing address

Postbus 5011
2600 GA  Delft


Department

Number of cardiologists
7
Number of research professionals
3
Beds department of cardiology
34
Beds CCU
12