Werkgroep Cardiologische centra Nederland

Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN)

De Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), opgericht in 1988, is een onafhankelijke netwerkorganisatie van 53 aangesloten cardiologische maatschappen in 58 locaties. De WCN is een vaste partner van een groot deel van de farmaceutische bedrijven als het gaat om klinisch cardiovasculair onderzoek.

De WCN staat voor Good Clinical Practice (GCP) en kwaliteit. Alle WCN-cardiologen hebben een academische researchachtergrond en zijn ervaren in het doen van (inter)nationale studies.

De WCN heeft zich ten doel gesteld multicentre trials op cardiovasculair onderzoeksgebied voor de farmaceutische industrie, non-profit onderzoeksinstituten en klinische researchorganisaties uit te voeren en als partners samen te werken in dit soort projecten van initieel protocoldesign, tot en met de uiteindelijke uitvoering en publicatie.

Elk onderzoeksvoorstel van de farmaceutische industrie, van een onafhankelijk onderzoeksinstituut, vanuit de academische centra en van individuele onderzoekers wordt geanalyseerd en beoordeeld door het bestuur van de WCN, inclusief enkele experts en de financiële afdeling, voordat deze aan de leden wordt voorgelegd. Strikte naleving van de kwaliteitseisen en vlotte uitvoering van het protocol is hierbij gegarandeerd.

Werkwijze

Informatie betreffende actieve en toekomstige klinische projecten wordt gezonden naar het centrale kantoor van de WCN. De WCN heeft eigen interne Standard Operating Procedures (SOP’s) welke betrouwbaarheid, snelheid en kwaliteit garanderen. Elk aangemeld onderzoeksvoorstel wordt na beoordeling door het WCN-bestuur ter inventarisatie voorgelegd aan de leden.

De WCN maakt uit de geïnteresseerde leden een selectie (gedaan door de CIC: Commissie Indeling Centra) voor deelname aan het project. Dit wordt gedaan aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve data (trackrecord) van de betreffende klinieken. Een belangrijke en centrale rol is weggelegd voor de WCN-studiedirecteur (SD). Voor iedere WCN-studie wordt een SD aangesteld, meestal een cardioloog met speciale interesse in en ervaring met betreffende studie-indicatie.

Hij /zij is tevens de representant van alle WCN-deelnemers en fungeert als contactpersoon tussen en aanspreekpunt voor sponsor, monitor en CRO enerzijds en de onderzoekers /cardiologen anderzijds. De SD monitort progressie en kwaliteit van de deelnemende onderzoekers en hun teams gedurende het project, om zo de trial binnen de gemaakte afspraken van tijd en aantal te kunnen afronden.

Samenwerking met de farmaceutische industrie

Met betrekking tot door de farmaceutische industrie geïnitieerde onderzoeken:

 • biedt de WCN de mogelijkheid om in een vroeg stadium het protocol te laten beoordelen door experts. De focus van de beoordeling is de haalbaarheid en dan met name de praktische haalbaarheid;
 • wordt er een nauwkeurige inschatting gemaakt van het aantal patiënten dat gerekruteerd kan worden in een gegeven tijd/ periode;
 • heeft de WCN in de organisatie de structuur zodanig opgebouwd dat vroegtijdig signaleren van (mogelijke) problemen mogelijk is; bijv. bij rekruteren van patiënten of uitvoering van de studie. WCN adviseert en grijpt in indien nodig;

Naast operationele begeleiding, streeft de WCN er tevens naar een wetenschappelijke bijdrage te leveren door haar leden zitting te laten nemen in Steering en/of Executive Committees, alsmede als coauteur te laten meewerken aan artikelen.

Samenwerking met andere instituten en organisatie

Op verschillende niveaus wordt er samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het ICIN (Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland). Ook richt men zich steeds meer op samenwerking met internationale onderzoekgroepen als de TIMI groep, Boston, en de Yusuf groep.

Indicatiegebieden

De primaire interesse van de WCN ligt op de volgende gebieden:

 • Acute Coronaire Syndromen met ST-segment elevatie (ACS STEMI)
 • Acute Coronaire Syndromen met non-ST-segment elevatie (ACS non STEMI)
 • Thrombose, atherotrombose
 • Aritmie
 • Hartfalen
 • Diabetes en cardiovasculaire aandoeningen
 • Hypercholesterolemie, dyslipidemie
 • Hypertensie
 • Interventiecardiologie
 • Pacemaker
 • ICD, CRT
 • Primaire en secondaire preventie

Facilitaire voorzieningen

Elk deelnemend ziekenhuis dient de volgende technologie te hebben:

 • Standaard electrocardiografie
 • ECG-inspanningstest
 • 24-uurs ambulante holter ECG
 • Coronaire angiografie
 • Echocardiografie
 • Doppler echocardiografie
 • Nucleaire cardiografie
 • CT Scan
 • Pacemakerimplantatie

Een aantal klinieken heeft tevens de volgende voorzieningen:

 • MRI
 • Cardiopulmonale inspanningstest
 • (VO2 max)
 • Thoraxchirurgie en angioplastiek
 • Electrofysiologie
 • Cardiopulmonale chirurgie